Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo APK icon

Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo apk

Download Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo apk for free

Package Name: com.kids.free.audiobook.audiobajkidladzieci

Developer: audio stories books and songs

Category: Free Parenting Apps

Publish Date:

Version: 1.03

Requirements: Android 17 and above

File Size: 58M

Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo Screenshot
Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo Screenshot
Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo Screenshot
Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo Screenshot

Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo

Audio baśnie Adama Mickiewicza dla dzieci po polsku za darmo

** Całkowicie darmowa aplikacja **
** Kolekcji audio prac bez Internetu **

Zbiór piosenek dla dzieci obejmuje następujące zagadnienia:


- Przyjaciele
- Trójka koni
- Żaby i ich króle
- Osieł i pies
- Golono, strzyżono
- Żona uparta
- Komar niewielkie licho
- Bajki po polsku
- Pies i wilk
- Zając i żaba
- Pchła i rabin
- Ludzie na czystym polu
- Koza, kózka i wilk
- Tchórz na wyborach
- Bajki dla dzieci za darmo
- Chłop i żmija
- Diabeł i zboże
- Piosenki Dla Dzieci Po Polsku

Bajki dla dzieci za darmo.
Dodatek "Opowieści audio dla dzieci" zawiera następujące funkcje:

- Kolorowe zdjęcia i ilustracje dla każdego utworu lub opowiadanie
- Wyłącznik czasowy utworów w aplikacji dla dzieci zasnąć z obrazkami będzie wam i waszym dzieciom pomóc
- Możliwość korzystania z urządzeń ostrzegawczych dźwiękowych bez reklamy (funkcję reklamową off for the money)
- Masz dostęp do wszystkich piosenek, wiersze, przypowieści bez internetu
- Zastosowanie dla dzieci od 1 roku, 2 lata, 3 do 7
- Instalacja na karcie pamięci (karta SD), zapisać w pamięci telefonu
- Przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów, rodziców i dziadków
- Możliwość wykorzystania jako kołysanki dla usypiające dziecko

W naszych darmowych aplikacjach znajdziesz kolekcje dla dzieci, takie jak audio opowieści, audiobooki po polsku, audio Biblia dla dzieci, bajki ludowy.

Bajka – krótki utwór literacki zawierający morał (pouczenie), często jest wierszowany, czasem żartobliwy. Morał może znajdować się na początku (promythium) lub na końcu (epimythium) utworu albo wynikać z jego treści. Istotną cechą bajki jest alegoryczność. Bohaterami bajek mogą być ludzie, a także zwierzęta, przedmioty i zjawiska, które uosabiają typy ludzkie, cechy charakteru lub przeciwstawne poglądy i stanowiska. Jest jedną z odmian epiki, choć bajka epigramatyczna ma dużo cech lirycznych.

Baśń – jeden z fantastycznych gatunków epickich, zazwyczaj niewielkich rozmiarów, przynależy do folkloru.

Bajka magiczna (fantastyczna) - zwana niekiedy baśnią lub klechdą , jest najbardziej typowym i charakterystycznym okazem bajki ludowej, "bajką właściwą", jak się czasami mówi. Terminy, które się do niej stosuje, określają jej cechę podstawową, domieszkę lub nawet przewagę pierwiastków fikcyjnych, fantastycznych, cudownych, czy czarodziejskich nad realnymi, ludzkimi. Są to pierwiastki te same, które występują w religii, wyrastają z dawnych wierzeń magicznych, od religijnych zaś różnią się tym tylko, że nie mają oficjalnego uznania, nie wchodzą do kanonu wierzeń, reprezentowanego przez taką czy inną organizację religijną. Ponieważ przedstawicielką sił magicznych, zazwyczaj przyjaznych człowiekowi, bywa istota męska lub kobieca, w języku angielskim zwana Fairy, we francuskim Fée, co u nas oddaje się wyrazem wróżka, skąd terminy angielskie i francuskie na oznaczenie danej kategorii bajek


Kołysanka – krótka piosenka śpiewana a cappella używana w celu usypiania dzieci. Zwykle występuje w metrum 6/8, co daje wrażenie kołysania. Zakończona łagodnym diminuendo połączonym z ritardando. Do muzyki poważnej zaadaptowana w okresie romantyzmu jako miniatura fortepianowa. Zachowała cechy jej śpiewanego odpowiednika: liryczną, powolną linię melodyczną z stałym, kołyszącym, dwunutowym akompaniamentem (lewej ręki), opartym na tonice i dominancie. Do najsłynniejszych kołysanek należy Kołysanka Johannesa Brahmsa.Audio fairy tales of Adam Mickiewicz for children in Polish for free

** Completely free application **
** Audio collection of works without Internet **

The collection of songs for children includes the following issues:


- Friends
- Three horses
- Frogs and their kings
- Donkey and dog
- Golono, she was cut
- Stubborn wife
- A small mosquito is bad
- Fairy tales in Polish
- Dog and wolf
- A hare and a frog
- Flea and rabbi
- People in the clean field
- Goat, goat and wolf
- Coward at the election
- Fairy tales for children for free
- A peasant and a viper
- Devil and grain
- Songs for Children in Polish

Fairy tales for children for free.
Appendix "Audio stories for children" includes the following functions:

- Colorful pictures and illustrations for each song or story
- Time switch tracks in the app for children to fall asleep with pictures will help you and your children
- Ability to use audio warning devices without advertising (advertising function off for the money)
- You have access to all songs, poems, parables without internet
- Application for children from 1 year, 2 years, 3 to 7
- Installation on the memory card (SD card), save in the phone's memory
- Designed for pre-school children, students, parents and grandparents
- Possibility to use as a lullaby for a sleeping child

In our free applications you will find collections for children, such as audio stories, audiobooks in Polish, audio Bible for children, folk tales.

Bajka - a short literary work containing a moral (lecture), it is often poems, sometimes playful. The moral may be at the beginning (promythium) or at the end (epimythium) of the song or it may be due to its content. An important feature of the fairy tale is allegoricality. The heroes of fairy tales can be people, as well as animals, objects and phenomena that embody human types, character traits or opposing views and positions. It is one of the epic versions, although the epigrammatic tale has a lot of lyrical features.

Baśń - one of the fantastic epic genres, usually small in size, belongs to folklore.

Fairytale fairy tale (fantastic) - sometimes called fairy tale or klechda, is the most typical and characteristic specimen of the folk fairy tale, "the right fairy tale", as it is sometimes said. The terms that apply to it determine its basic feature, admixture or even the predominance of fictitious, fantastic, miraculous or magical elements over real, human. These are the same elements that occur in religion, they grow out of ancient magical beliefs, and differ from religious beliefs only because they have no official recognition, do not enter the canon of beliefs represented by one or other religious organization. Because the representative of magical forces, usually friendly to man, is a male or female being, in English called Fairy, in the French Fée, which in our case is expressed by a fairy, from where English and French terms to designate a given category of fairy tales


Lullaby - a short song sung a cappella used to put the children to sleep. It usually occurs in the 6/8 meter, which gives the impression of rocking. Finished with a gentle diminuendo combined with ritardando. For classical music adapted in the Romantic period as a piano miniature. She retained the qualities of her sung counterpart: a lyrical, slow melodic line with a fixed, rocking, two-minute accompaniment (left hand), based on tonics and dominant. The most famous lullabies are the lullaby of Johannes Brahms.
Editor's Note

Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo has designed and announced by audio stories books and songs. The company who the designed and launched has a wisely knowledge about applications and you will not regret after you download the apk file from our website. You can download the apk file whenever or wherever you want with pretty easy steps. We also scan applications those we are providing you so you don’t have to worry if they have harmful software or viruses. After you download the Audio Bajki dla dzieci polsku za darmo apk please check out our other applications from our website.

Comments

  • user julian kondracki apkdeer profile image
    1 year ago julian kondracki

    Staropolskie bajki..racsej nie dla malych dzieci

  • user A Google user apkdeer profile image
    2 years ago A Google user

    Świetnie