Bmentor APK icon

Bmentor apk

Download Bmentor apk for free

Package Name: com.bmentor

Developer: Blacasa JSC

Category: Free Education Apps

Publish Date:

Version: 1.2.2

Requirements: Android 16 and above

File Size: 10M

Bmentor Screenshot
Bmentor Screenshot
Bmentor Screenshot
Bmentor Screenshot
Bmentor Screenshot

Bmentor

Trợ lý giáo dục BMentor là ứng dụng hỗ trợ hiệu quả cho phụ huynh trong việc theo dõi việc học tập và tiến bộ của con qua các dịch vụ của tổ chức giáo dục Blacasa bao gồm:
- Học kèm cùng các gia sư tốt nhất tới từ các trường đại học hàng đầu Việt Nam như: ngoại thương, sư phạm, bách khoa, Y, Dược, vv.
- Tương tác, trao đổi giữa phụ huynh và gia sư để nắm bắt kịp thời tình hình học tập của con.
- Xem các đánh giá, phân tích trong suốt quá trình học.
- Nhận tư vấn từ các chuyên gia giáo dục hàng đầu.BMentor Education Assistant is an effective support application for parents in monitoring their children's learning and progress through the services of the Blacasa educational organization including:
- Tutoring with the best tutors from leading universities in Vietnam such as foreign trade, pedagogy, polytechnic, Medicine, Pharmacy, etc.
- Interact, exchange between parents and tutors to catch up on the learning situation of children.
- View reviews, analysis throughout the learning process.
- Get advice from top education experts.
Editor's Note

Our website provides you applications with their latest versions for free. You can download Bmentor for free as well as like the other applications. You can freely download and install to your android phone if you have Android 16 and above. If you are curious about what you have downloaded, you can also check the description of the Bmentor apk by scrolling down. You can observe the information about the whenever you want. These apps might be the best compare to other in their Education. After you download and install the apk please check out the other applications we have prepared for you to download.