Sự Thật - Báo Mới APK icon

Sự Thật - Báo Mới apk

Download Sự Thật - Báo Mới apk for free

Package Name: com.namdroid.suthat

Developer: namdroid

Category: Free News & Magazines Apps

Publish Date:

Version: 1.9.4

Requirements: Android 18 and above

File Size: 29M

Sự Thật - Báo Mới Screenshot
Sự Thật - Báo Mới Screenshot
Sự Thật - Báo Mới Screenshot
Sự Thật - Báo Mới Screenshot
Sự Thật - Báo Mới Screenshot

Sự Thật - Báo Mới

Sự Thật tổng hợp tin tức mới nhất từ các báo, đài online ( BBC, VOV, RFA, SPUNIK, ...), giúp người đọc nhìn nhận và đánh giá các sự kiện, vấn đề thời sự dưới một góc nhìn khách quan hơn, chân thực hơn.

App có tính năng đọc báo (Text to Speech - TTS ) giúp bạn nghe các bài viết một cách tiện lợi. Nếu bạn không nghe được tiếng Việt vui lòng cài App Google TTS ( chuyển văn bản thành giọng nói) từ Play Store, sau đó trọn tiếng Việt cho Text-To-Speech Engine.

Một trong những quyền con người hết sức cơ bản, đó là quyền tự do thông tin (freedom of information). Tự do thông tin bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận, tiếp cận, chia sẻ, trao đổi và phổ biến thông tin. Những nội dung của tự do thông tin cũng chính là những thành tố của tự do biểu đạt. Khoản 2 Điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR, 1966) xác định quyền tự do biểu đạt bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến, truyền đạt mọi thông tin và ý kiến.
Tự do ngôn luận, tự do báo chí là những hình thức cụ thể của tự do biểu đạt, đồng thời cũng là hình thức truyền tải, phổ biến thông tin đến nhiều người. Nếu không có tự do báo chí, tự do xuất bản thì thông tin sẽ khó được truyền tải một cách trung thực, nhanh chóng, thường xuyên, hệ thống và đầy đủ. Trong bối cảnh đó, sẽ không thể xây dựng và vận hành một bộ máy nhà nước theo các nguyên tắc về công khai, minh bạch và bảo đảm trách nhiệm giải trình. Giá trị quan trọng hàng đầu của báo chí chính là những thông tin mới hoặc góc tiếp cận mới về một vấn đề hoặc sự kiện diễn ra trong xã hội.


Tags: su that , tin tuc hang ngay , bao moi, tin viet nam quoc teTruth synthesizes the latest news from online newspapers and radio stations (BBC, VOV, RFA, SPUNIK, ...), helping readers to view and evaluate current events and issues from an objective perspective. more, more real.

App features reading newspaper (Text to Speech - TTS) to help you listen to articles conveniently. If you do not hear Vietnamese please install the Google TTS App (convert text to voice) from Play Store, then full Vietnamese for Text-To-Speech Engine.

One of the very basic human rights is freedom of information. Freedom of information includes the freedom to search, receive, access, share, exchange and disseminate information. The contents of information freedom are also elements of freedom of expression. Paragraph 2, Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966) defines the right to freedom of expression including freedom of seeking, receiving and disseminating, communicating all information and opinions. .
Freedom of speech and press are specific forms of freedom of expression, as well as a form of transmission and dissemination of information to many people. Without freedom of the press, freedom of publication, information will be difficult to be transmitted truthfully, quickly, regularly, systematically and fully. In this context, it is not possible to build and operate a state apparatus on the principles of openness, transparency and accountability. The most important value of the press is the new information or new approach about an issue or event taking place in society.


Tags: su that, news tuc hang immediately, bao moi, news vietnam quoc te
Editor's Note

Sự Thật - Báo Mới is a pretty useful app whenever you need it to use. You can download the latest version of the app which is 1.9.4 from our website for free. Sự Thật - Báo Mới apk can be installed to any android devices such as smart phones, tablets etc. You also can check out the website by clicking the link in the description that we put for you in case if you wonder or need. Supported android versions are Android 18 and above. Also please don’t forget that we provide you to download original apk file faster than any other platform that you are going to find. Thank you for choosing our website. Don’t forget to check out other apps those we provide at best maximum download speed.

Comments

  • user Anh Linh Tran apkdeer profile image
    8 months ago Anh Linh Tran

    Very good