Ceny Leków APK icon

Ceny Leków apk

Download Ceny Leków apk for free

Package Name: com.lekseek.cenylekow

Developer: MedNT

Category: Free Medical Apps

Publish Date:

Version: 1.4.6

Requirements: Android 16 and above

File Size: 21M

Ceny Leków

Ceny Leków to bardzo łatwa w obsłudze i wyjątkowo przydatna aplikacja. Za jej pomocą można błyskawicznie znaleźć zamiennik danego leku - wydawanego zarówno na, jak i bez recepty.

W tym celu wystarczy w menu aplikacji wybrać opcję „Zeskanuj kod”, a następnie „najechać” telefonem na kod kreskowy danego produktu. Na ekranie pojawi się jego nazwa - po kliknięciu w nią system pokaże rozwijaną listę dostępnych zamienników (lista uwzględnia także zeskanowany produkt - jest zaznaczony na czerwono).

Przy każdym zamienniku podana jest nazwa handlowa oraz nazwa producenta, jak również wielkość opakowania, poziom odpłatności i oczywiście cena. Można także sprawdzić dalsze, szczegółowe informacje o każdym produkcie - również w bardzo prosty i szybki sposób. Wystarczy kliknąć w nazwę produktu - system natychmiast przeniesie nas do aplikacji „Opisy Leków”. Tu znajdziemy wyczerpujące dane o leku, m.in. skład, wskazania, przeciwwskazania, interakcje, jak również jego klasyfikację ATC czy wskazania do refundacji na podstawie ChPL.

Dostęp do tak precyzyjnych danych czyni z opisywanej aplikacji narzędzie użyteczne dla każdego lekarza. Ale doceni ją także pacjent, który szuka tańszego zamiennika leku. Teraz - dzięki aplikacji - można to zrobić jeszcze przed wizytą u lekarza czy w aptece. Co ważne, aplikacja jest bezpłatna.Drug prices are very easy to use and extremely useful application. With it, you can quickly find a replacement for the drug - issued both on and without a prescription.

Simply in the application menu select "Scan Code" and "invade" your phone on the bar code of the product. Appears on the screen of his name - after clicking on it the system will show a drop-down list of available alternatives (the list also includes the scanned product - is marked in red).

At each zamienniku is given a trade name and the name of the manufacturer, as well as the size of the container, the level of payment and of course the price. You can also see more detailed information about each product - also in a very simple and fast way. Just click on the name of the product - the system will immediately take us to the application "Descriptions of Drugs". Here you will find comprehensive information about the drug, including composition, indications, contraindications, interactions, as well as its ATC classification or indication for a refund on the basis of the SPC.

Access to such precise data makes the described application a useful tool for every physician. But also appreciate her patient, who is looking for a cheaper substitute for the drug. Now - thanks to the application - it can be done even before the visit to the doctor or pharmacy. Importantly, the application is free.
Editor's Note

Ceny Leków is a pretty useful app whenever you need it to use. You can download the latest version of the app which is 1.4.6 from our website for free. Ceny Leków apk can be installed to any android devices such as smart phones, tablets etc. You also can check out the website by clicking the link in the description that we put for you in case if you wonder or need. Supported android versions are Android 16 and above. Also please don’t forget that we provide you to download original apk file faster than any other platform that you are going to find. Thank you for choosing our website. Don’t forget to check out other apps those we provide at best maximum download speed.

Comments

  • user Eliza C apkdeer profile image
    1 year ago Eliza C

    hangs