Memotus - länken mellan vårdpersonal och patienter APK icon

Memotus - länken mellan vårdpersonal och patienter apk

Download Memotus - länken mellan vårdpersonal och patienter apk for free

Package Name: se.memotus

Developer: Memotus

Category: Free Medical Apps

Publish Date:

Version: 1.0.1018 (9ecd58eb)-release

Requirements: Android 23 and above

File Size: 16M

Memotus - länken mellan vårdpersonal och patienter Screenshot
Memotus - länken mellan vårdpersonal och patienter Screenshot
Memotus - länken mellan vårdpersonal och patienter Screenshot
Memotus - länken mellan vårdpersonal och patienter Screenshot
Memotus - länken mellan vårdpersonal och patienter Screenshot

Memotus - länken mellan vårdpersonal och patienter

Memotus är en skräddarsydd app som ger all vårdpersonal och deras patienter möjlighet att skicka meddelanden enkelt och snabbt via en app i mobilen. Kompletterar fysiska möten med trygg och laglig kommunikation som uppfyller GDPR och patientdatalagen.


SÅ HÄR FUNGERAR MEMOTUS
Som vårdpersonal har du patienten i fickan – om du vill. I din smartphone eller på surfplattan kommunicerar du på dina villkor. När, var och hur mycket avgör du.

Mellan fysiska möten kan du följa patientens utveckling. Ta emot och skicka text, bild, videoklipp och dokument. Kommunicera på dina villkor. När du träffar patienten kan du filma övningar, fotografera detaljer, utforma träningsprogram och ta anteckningar och skicka det till patienten via Memotus. För ett bättre möte – be patienten om information i förväg via appen.

Som patient har du din vårdkontakt i fickan – trygghet när du behöver den. Du kan när du vill skicka meddelande till din vårdkontakt och exempelvis ställa frågor eller efterfråga ett nytt fysiskt möte.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU MEMOTUS
Du kan skicka meddelanden och välja att spela in eller bifoga videoklipp, skriva texter, fota eller bifoga bilder och bifoga dokument. Vårdpersonal har även möjlighet att redigera patienters videoklipp.

Det är enkelt att lägga till en ny patient direkt i appen genom att skriva in personnummer och e-postadress. Som patient loggar du in med ditt BankID och hittar din vårdkontakt på din startsida. Alla konversationer sparas i appen under respektive patient respektive vårdkontakt.

Memotus är en meddelandetjänst där vårdkontakten kan styra både mängd och innehåll i konversationer med sina patienter utifrån behovet för varje specifikt ärende. Vårdkontakten kan alltid avsluta en konversation när ärendet bedöms vara klart.

Privata vårdgivare har även möjlighet att ta betalt från sina patienter direkt i appen. Vi sköter den ekonomiska administrationen och genomför månadsvisa utbetalningar av dessa intäkter. Det innebär att privatpersoner kan köpa rådgivning av valfri privat vårdkontakt synlig i Memotus.

DET HÄR ÄR MEMOTUS
Sjukvården efterfrågar digitala lösningar för att möta patienter på fler sätt än fysiska möten. Memotus förverkligar detta genom att vara en enkel och samtidigt kraftfull meddelandetjänst för hälso- och sjukvård. En naturlig länk mellan vårdpersonal och patienter.

DET HÄR GÖR MEMOTUS
Digital kommunikation mellan vårdpersonal och patienter är svårt. GDPR och patientdatalagen gör att sms, mail och vanliga appar är olagliga. Memotus är en skräddarsydd app för vårdpersonal att kommunicera med patienter på ett tryggt, enkelt, snabbt och lagligt sätt. Texter, bilder, videoklipp och dokument skickas säkert. Identifiering sker via vanligt BankID.Memotus is a customized app that allows all healthcare professionals and their patients to send messages easily and quickly via an app on their mobile phone. Complements physical meetings with safe and legal communications that comply with GDPR and the Patient Data Act.


HOW MEMOTUS WORKS
As a healthcare professional, you have the patient in your pocket - if you will. On your smartphone or tablet you communicate on your terms. When, where and how much do you decide.

Between physical meetings, you can follow the patient's progress. Receive and send text, image, video clips and documents. Communicate on your terms. When you meet the patient, you can film exercises, photograph details, design exercise programs and take notes and send it to the patient via Memotus. For a better meeting - ask the patient for information in advance via the app.

As a patient, you have your healthcare contact in your pocket - security when you need it. You can when you want to send a message to your health care contact and, for example, ask questions or request a new physical meeting.

HOW TO USE MEMOTUS
You can send messages and choose to record or attach video clips, write texts, photos or attach pictures and attach documents. Healthcare professionals also have the opportunity to edit patients' videos.

It is easy to add a new patient directly to the app by entering your social security number and email address. As a patient, you log in with your BankID and find your healthcare contact on your homepage. All conversations are saved in the app under the respective patient and care contact.

Memotus is a messaging service where the healthcare contact can control both the amount and content of conversations with their patients based on the need for each specific case. The care contact can always end a conversation when the case is deemed to be ready.

Private healthcare providers also have the opportunity to charge from their patients directly in the app. We take care of the financial administration and make monthly payments of these revenues. This means that individuals can buy advice from any private healthcare contact visible in Memotus.

THIS IS MEMOTUS
Healthcare is demanding digital solutions to meet patients in more ways than physical meetings. Memotus achieves this by being a simple and yet powerful messaging service for healthcare. A natural link between healthcare professionals and patients.

THIS IS MEMOUS
Digital communication between healthcare professionals and patients is difficult. GDPR and the Patient Data Act make sms, mail and common apps illegal. Memotus is a tailor made app for healthcare professionals to communicate with patients in a safe, easy, fast and legal way. Texts, pictures, videos and documents are sent safely. Identification is done via regular BankID.
Editor's Note

Our website provides you applications with their latest versions for free. You can download Memotus - länken mellan vårdpersonal och patienter for free as well as like the other applications. You can freely download and install to your android phone if you have Android 23 and above. If you are curious about what you have downloaded, you can also check the description of the Memotus - länken mellan vårdpersonal och patienter apk by scrolling down. You can observe the information about the whenever you want. These apps might be the best compare to other in their Medical. After you download and install the apk please check out the other applications we have prepared for you to download.